Regulamin plebiscytu

13 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich na najlepszego instruktora Szczepu „Czarna Owca Szczepu”

 1. Celem plebiscytu „Czarna Owca Szczepu” (nazywanym plebiscytem), jest promowanie najlepszych prac członków Szczepu i inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, postaw, które miały miejsce w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca danego roku.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada Rada Szczepu (zwana Kapitułą). Zadaniem osób wchodzących w jej skład jest nominowanie instruktorów szczepu za działalność podczas minionego roku harcerskiego. Kapituła rozstrzyga również wnioski od kandydatów plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.
 3. Plebiscyt trwa od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku. i jest podzielony na następujące etapy:
  1. ZGŁOSZENIA – 1-10 czerwca
  2. PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW – 11-14 czerwca
  3. POSIEDZENIE KAPITUŁY – 15-30 czerwca
  4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW – Harcerska Akcja Letnia
 4. Kompleksowych informacji na temat przebiegu plebiscytu można uzyskać poprzez adres mailowy: kadra@czarna13.eu lub wypełniając formularz na stronie kontaktowej.
 5. Kandydatem w plebiscycie może być funkcyjny 13 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” im. „Słowian Zachodnich” w Tenczynku lub funkcyjny podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP wchodzącej w skład 13 Szczepu, który w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca danego roku wykazywał się pomysłowością, chęcią do pracy, bezinteresownym wsparciem innych, był liderem lub organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia.
 6. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać członkowie Rady Szczepu.
 7. Kandydata zgłasza się przez specjalnie utworzoną platformą dostępną tylko dla osób posiadających uprawnienia do zgłaszania.
 8. Profile kandydatów przedstawiane są Kapitule podczas etapu II.
 9. Proces weryfikacji zgłoszenia składa się z 3 elementów:
  1. poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,
  2. pozytywnej weryfikacji komendy Szczepu pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej (w przypadku instruktorów),
  3. zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.
 10. Lista nominowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej Szczepu nie później niż 14 czerwca danego roku.
 11. Głosowanie odbywać się będzie podczas posiedzenia Kapituły bądź drogą elektroniczną przez specjalnie utworzoną do tego platformę. Jeden członek Rady Szczepu będzie mógł oddać głos tylko na jedną nominowaną osobę. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.
 12. Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania kapituły.
 13. Członkowie Kapituły zostaną poinformowani o możliwości głosowania elektronicznego oraz o czasie, podczas którego głosy oddane będą ważne.
 14. Komenda Szczepu zostanie poinformowana jako pierwsza o wynikach głosowania.
 15. Ogłoszenie laureata plebiscytu odbędzie się podczas Harcerskiej Akcji Letniej Szczepu.
 16. Nagroda ma formę rzeczową ufundowaną dla laureata.

Ponadto od 2016 roku zostaje wprowadzona podkategoria „Czarna Owca Extra”. Ma ona na celu wyłonienie przez Kapitułę osoby spoza instruktorskiego kręgu, która w danym roku harcerskim przyczyniła się do rozwoju Szczepu. Jest to forma nagrody uznaniowej. W tym przypadku osoby zgłaszane nie będą proszone o wyrażenie zgody na zgody na udział w plebiscycie.

 1. Osoba zgłaszana do Czarnej Owcy Extra nie musi być członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.
 2. Decyzję o przyznaniu tytułu Czarnej Owcy Ekstra podejmować będzie kadra Szczepu podczas posiedzenia Kapituły bądź drogą elektroniczną przez specjalnie utworzoną do tego platformę.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany podczas Harcerskiej Akcji Letniej lub w terminie pasującym zwycięzcy.
 4. Nagroda ma formę rzeczową.